12
F25355
Tipuri de imprimanta:LQ 200, 300, 400, 500, 800.Culori: Negru
F25356
Tipuri de imprimanta:LQ 1000; MX 100.Culori: Negru
F35703
Tipuri de imprimanta:LX 80.Culori: Negru
F55441
Tipuri de imprimanta:LQ 2500, 2550.Culori: Negru
F55727
Tipuri de imprimanta:LQ 100; LX 100.Culori: Negru
F55830
Tipuri de imprimanta:LX 100 SEAMLESS.Culori: Negru
12